Klachtenprocedure

Amsterdam Wine Academy (AWA) doet er alles aan om uw ervaring zo goed mogelijk te maken. Heeft u echter een klacht, dan streeft AWA ernaar om deze zo spoedig mogelijk naar volle tevredenheid te beantwoorden.

Feedback wordt zeer gewaardeerd en AWA zal er altijd naar streven om onze service dienovereenkomstig te verbeteren.

Wij gaan zorgvuldig om met alle klachten en behandelen u met hoffelijkheid. Wij verwachten van u hetzelfde, om de klacht snel en professioneel op te lossen. AWA bewaart de klacht gedurende twee jaar.


Klachtenregeling

 1. Uw klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij Amsterdam Wine Academy, Gerard Doustraat 16h, 1072VP, Amsterdam – of per e-mail aan info@amsterdamwineacademy.com
 2. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk inclusief data en eventuele bewijzen die u mogelijk hebt om uw ontevredenheid te illustreren omschreven worden ingediend bij Amsterdam Wine Academy. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk.
 3. Vermeld uw contactgegevens – adres, e-mail en telefoonnummer
 4. Amsterdam Wine Academy zal binnen twee dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. Wij streven ernaar u binnen 20 werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie te geven. Als de klacht complex is en het waarschijnlijk langer duurt om de klacht op te lossen, zal AWA u hiervan op de hoogte stellen, met een uiteenzetting van de redenen en met een nieuwe verwachte datum / uitkomst.
 5. Indien u niet tevreden bent met de reactie, kunt u schriftelijk in beroep gaan bij AWA. Indien de klacht vervolgens niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling.


Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen tussen u en Amsterdam Wine Academy over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Amsterdam Wine Academy te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door Amsterdam Wine Academy aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: degeschillencommissie.nl.
 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde bij de klachtenregeling zoals hierboven bij Amsterdam Wine Academy heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in de klachtenregeling zoals hierboven beschreven bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is Amsterdam Wine Academy aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer Amsterdam Wine Academy een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. Amsterdam Wine Academy dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Ja, ik wil meer leren over wijn!

Ja, ik wil meer leren
over wijn!

Amsterdam Wine Academy is een door WSET en WSG erkende aanbieder van wijncursussen.